BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Gates a Muehlfeit nejznámější
Česká veřejnost, dokonce ani odborná, nezná příliš nejvýraznější osobnosti informačního průmyslu. Prokázal to výzkum agentury DEMA, v němž nejlépe obstáli na světové i domácí scéně představitelé společnosti Microsoft. Přitom žádnou tuzemskou osobnost neznalo 83 procenta dotázaných .

CHARAKTER VÝZKUMU: anketa
TYP VÝZKUMU: DEMA /ANKETA
Lokalita: Brno
Dotazová místa: areál výstaviště
Cílový soubor: odborná veřejnost, návštěvníci veletrhu INVEX-Computer 1999
Výběrový soubor: 403 osob
Terénní sběr dat: 4. a 5. 10.1999
Informace vydána: 21.12.1999 (od tohoto data veřejně využitelná)
SPECIFIKA: otázky byly položeny v rámci projektu BMI

Z výsledků výzkumu

Image každé společnosti je výsledným obrazem, který si utváří bližší i vzdálenější okolí této společnosti na základě informací o fungování firmy, jejích produktech, cílech a vytvářených hodnotách. Při zjišťování zpětné vazby, tzn. názorového odrazu image u jednotlivých subjektů, stojí v prvé řadě kromě otázek týkajících se obecného povědomí o produktech a službách tvořících nabídkové spektrum v konkrétní oblasti i profesionální zázemí firem, její odborníci nebo vrcholový management.

Jedním z míst, na kterém se každoročně prezentují nejen desítky společností IT, ale i ti, kteří jsou v oblasti IT zainteresováni zájmově, je brněnský veletrh INVEX COMPUTER. Jeho první dva dny byly letos vyhrazeny pro odbornou veřejnost a tisk. Této skutečnosti využila DEMA,a.s., zabývající se profesionálně průzkumy trhu a veřejného mínění, k tomu, aby včlenila do jedné z veletržních anket dvě otázky s cílem zjistit, která jména figurují v povědomí návštěvníků odborných dnů na vrcholu významnosti v oblasti IT.

Výběrový soubor respondentů zahrnoval zástupce TOP managementu, manažery a poradce firem, ředitele a specialisty z oblasti ekonomické, informačních technologií, obchodu i nevýrobní sféry, podnikatele i reprezentanty marketingu a reklamy. Pro veletržní šetření byla zvolena metoda osobního interview: respondentům, náhodně v rámci výstavního areálu osloveným návštěvníkům, byly položeny dvě otázky tak, aby bez nápovědy (např. lístků s předepsanými odpověďmi) umožnily zachytit spontánní reakci dotázaných osob. Odpovědi na otázky Koho považujete za nejvýraznější osobnost v oblasti počítačů, informačních technologií a Internetu ve světě a koho u nás, v ČR? byly posléze roztříděny podle obsahu do skupin označených klíčovými slovy.

Osobnosti IT - svět INVEX COMPUTER 1999 odborné a tiskové dny - 403 dotázaných osob odpovědi v %
Bill Gates 66, 6 %
Další jmenovaní 1, 4 %
Nikdo 0, 2%
Neví - nezná 31, 8 %

Paleta konkrétních odpovědí obsahovala pouze 5 jmen světově významných osobností IT. Zcela bezkonkurenční a prioritní postavení je přisuzováno Billu Gatesovi - uvedly ho dvě třetiny (67%) respondentů zastupujících odbornou veřejnost na INVEXU. Z ostatních se objevili : Steve Jobs (0,5%), Steve Ballmer (0,5%), Michael Dell (0,2%) a Jeffrey Bezos (0,2%).

Třetina dotázaných (32%) odpověděla, že neví, o kom by bylo možno říci, že má největší světový význam pro IT. Pouze jeden dotázaný ze čtyř set uvedl, že osobnost s výše uvedenou charakteristikou neexistuje vůbec.

  Osobnosti IT - ČR INVEX COMPUTER 1999 odborné a tiskové dny - 403 dotázaných osob odpovědi v %
Muhlfeit Jan 5, 7 %
Kozak Rudy 1, 2 %
Neff Ondřej 1, 2 %
Další jmenovaní 5, 8 %
Nikdo takový v ČR není 3, 0%
Neví - nezná 83, 1 %

Odpovědi na stejně položenou otázku, ale pro domácí prostředí, se vyznačovaly vysokým podílem nevyhraněnosti. Těch, kteří odpověděli nevím , neumím určit , byla jasná převaha - 83%.

Konkrétních jmen bylo celkově uvedeno 23. Na prvních třech stupních se umístili dva ředitelé počítačových gigantů - Jan Muhlfeit (Microsoft) a Rudy Kozak (Compaq) a autor internetového Neviditelného psa Ondřej Neff. Všechna ostatní jména se objevila jednou, výjimečně dvakrát. Profesně se téměř všechny ostatní osoby považované v oblasti informačních technologií a Internetu za nejvlivnější rekrutují pouze ze dvou sfér - novinářské a TOP managementu velkých počítačových firem.