BMI 2000

Partneři BMI

Hlavní akce

Výzkumy

BMI 1999

BMI 1998

Sdružení BMI

English summary

Stockholm Award

Homepage


Devět podniků z deseti je připojeno na Internet

Výzkum u 609 podniků se sídlem v ČR s více než 25 zaměstnanci, který uskutečnila v závěru roku 1999 společnost Markent, prokázal potěšitelný růst počtu firem využívajících Internet i míru jeho využívání.

Podle výsledků výzkumu využívá Internet v současné době 91% podniků. Přitom ještě před dvěma roky tvořily připojené podniky menšinu (tehdy bylo připojeno 43% subjektů) a v roce 1995 byla připojena pouhá čtyři procenta podniků. Ryze české firmy přitom mírně zaostávají za podniky se zahraniční majetkovou účastí.

Nejčastěji uváděnými důvody, proč podniky v současné době Internet nevyužívají, jsou finanční náročnost zavedení Internetu (38%) a obavy z toho, že by zaměstnanci nedokázali Internet dostatečně využívat (30%).

Při srovnání jednotlivých oborů najdeme nejvíce nepřipojených podniků v potravinářském průmyslu, ve sklářském a keramickém průmyslu a ve stavebnictví. Naopak největší podíl připojených podniků je patrný v oblasti dopravy a v elektrotechnickém průmyslu.

Nejčastěji využívanými službami na Internetu jsou elektronická pošta a WWW, které jsou využívány ve všech připojených podnicích. Další často využívanou službou je FTP, který nachází uplatnění v 38% z dotázaných podniků, přičemž používání ostatních služeb nepřesahuje deset procent. Zajímavou skutečností je, že pouze v necelé desetině firem mají k elektronické poště nebo WWW přístup všichni zaměstnanci, zatímco ve více než polovině podniků mají k těmto službám přístup pouze vedoucí pracovníci nebo dokonce jen část managementu.

Práci s Internetem respondentům nejvíce znepříjemňuje pomalé načítání informací a vysoké poplatky za připojení k Internetu. Oba z uvedených problémů souvisí s typem připojení: respondenti z podniků s komutovaným připojením vnímají tyto obtíže mnohem intenzivněji než jejich kolegové ve firmách připojených pevnou linkou. Obecně platí, že výši poplatků považuje za hlavní problém současného Internetu dvakrát větší počet respondentů než např. ochranu soukromí.

Zástupci zkoumaných podniků vidí hlavní přínos Internetu jednak ve zprostředkování komunikace a dále pak v možnosti vyhledávání všeobecných informací. Meziroční srovnání naznačuje skutečnost, že vnímání Internetu jako prostředku komunikace roste velmi strmě (o čtrnáct procent za poslední rok), nicméně největší skok zaznamenalo vnímání Internetu jako zdroje všeobecných informací (v posledním roce využívalo Internet k získávání všeobecných informací o 33% zástupců zkoumaných podniků více než v přecházejícím roce.

Z hlediska využívání Internetu jsou důležité ještě dva aspekty:

  • roste počet podniků, které využívají Internet jako zdroj podpory a servisních informací (kdy např. aktualizují softwarové vybavení prostřednictvím downloadovaných patchů
  • od roku 1998 se zvýšil počet podniků, které Internet považují za nástroj pro přímé obchodní a marketingové aktivity o celou jednu třetinu
Výzkum, ze kterého byly čerpány uvedené informace, byl proveden společností Markent, s.r.o. na sklonku roku 1999. Byl zaměřen na podnikovou sféru, kdy byli dotazování vedoucí oddělení IT z podniků se sídlem v ČR s více než 25 zaměstnanci. Výzkumu se zúčastnilo celkem 609 respondentů, u kterých bylo zjišťováno více než 500 ukazatelů spojených s využíváním Internetu a Internetových aplikací. Vzhledem k tomu, že tento výzkum byl od začátku koncipován jako pravidelně opakované šetření, poskytují získané informace unikátní srovnání vývojových trendů od cca poloviny 90. let.

Vzhledem k tomu, že cílem společnosti Markent je soustavná analýza používání Internetu nejen v podnikové sféře, ale také v obecné populaci, bude v průběhu prvního čtvrtletí roku 2000 realizováno několik samostatných výzkumů, jejichž výsledky budou průběžně zveřejňovány v rámci kampaně Březen - měsíc Internetu. Jedná se o tato odborná výzkumná šetření:

  • Povědomí o Internetu v obecné populaci ČR
  • Uživatelé Internetu
  • Zhodnocení kampaně “Březen - měsíc Internetu”
  • Internet v podnikové sféře
  • Veřejná správa, občané a Internet
  • Elektronické bankovnictví
  • On-line shopping
V případě Vašeho zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace. Kontaktuje nás prosím.

Mgr. Jiří Remr - Markent, s.r.o.
jiri.remr@markent.cz
tel. 02-2213 5544

Praha, 1. 3. 2000

Markent, s.r.o., je výzkumná agentura nabízející široké spektrum služeb v oblasti výzkumu trhu marketingového výzkumu a návazného marketingového poradenství. Společnost Markent se ve své činnosti zaměřuje zejména na oblast informačních a komunikačních technologií. V současné době disponuje společnost Markent rozsáhlou sítí více než 800 tazatelů, s jejichž pomocí realizuje sběr dat v rámci kvantitativních výzkumů jak v obecné populaci, tak také ve specifických cílových skupinách a v podnikové sféře. Kromě celé řady řadu původních výzkumných projektů společnost Markent realizuje specifické projekty podle potřeb zadavatelů.

Březen – měsíc Internetu (BMI) je projekt, jehož hlavním cílem je podpora rozšíření uživatelské obce domácího Internetu, podnícení dalšího rozvoje jeho obsahu a zmapování, v jakém stavu se český Internet nachází. Podrobnější Informace o projektu BMI lze nalézt na internetové adrese www.brezen.cz. Hlavními partnery projektu jsou společnosti 2N, Software602, společnost INET, Oracle, Progress Software. Mediálními partnery projektu jsou Česká televize, Český rozhlas, Právo, ČTK a vydavatelství IDG. Odbornými partnery jsou Computer Press a společnost Triada.