Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


O budoucnosti internetového připojení v ČR se hraje i za účasti BMI
30.11.2002

Za jakých podmínek se budeme připojovat v budoucnu k internetu, o tom se nyní rozhoduje na půdě Fóra pro vytáčené připojení k internetu. Mezi jeho aktivními účastníky jsou také představitelé sdružení BMI, kteří spolu s dalšími zástupci uživatelské veřejnosti předložili na posledním jednání Fóra 29. listopadu k diskusi ostatním účastníkům svoje požadavky na internetové připojení.

Připomeňme, že vznik Fóra inicioval předseda Českého telekomunikačního úřadu David Stádník a za řízení představitelů Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí se práce Fóra účastní zástupci Českého Telecomu, alternativních operátorů a poskytovatelů internetového připojení a také zástupci uživatelů, které reprezentují čtyři občanská sdružení – BMI, Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonů podporovaní Svazem pacientů ČR a Sružení obrany spotřebitelů České republiky.

Zmíněná sdružení postupují v souladu, vytvořila platformu Zástupci uživatelů internetu a snaží se aktivně ovlivňovat průběh jednání Fóra v zájmu toho, aby podmínky pro připojení k internetu byly nastaveny pokud možno optimálně pro všechny zúčastněné strany, tedy aby nezůstaly opomenuty zájmy uživatelů. Podrobněji o průběhu jednání píše Jiří Peterka, jeden ze zástupců BMI ve Fóru, například zde. A co konkrétně platforma Zástupci uživatelů internetu prosazuje? Uvádíme kompletní dokument, který byl předán na posledním jednání Fóra jeho ostatním účastníkům.

Požadavky uživatelů na internetové připojení

29.11.2002

Zástupci uživatelů internetu zastoupení občanskými sdruženími BMI (Březen měsíc internetu), Internet pro všechny, Občané proti zdražování telefonu podporovaní Svazem pacientů ČR a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky vnímají, že pro rozvoj internetu v ČR a tím i zvyšování vzdělanosti české populace je nutné umožnit uživatelům připojení k internetu prostřednictvím stávající telefonní sítě za přijatelných podmínek.

Svou představu cílového stavu zformulovali Zástupci uživatelů internetu (ZUI) do následujících modelů připojení k internetu, kombinujících různé způsoby připojení (dial-up, ISDN a xDSL) a způsoby zpoplatnění, tak aby byly zohledněny potřeby různých skupin uživatelů.

Nejprve k terminologii způsobů zpoplatnění:

· „24hodinovým paušálem“ rozumíme takový způsob zpoplatnění, při kterém uživatel nikdy neplatí žádné poplatky za provolané minuty, ale pouze fixní částku, např. měsíční, čtvrtletní či roční. Poznámka: jde o analogii anglického termínu „fully unmetered“.

· „intervalovým paušálem“ rozumíme takový způsob zpoplatnění, při kterém je definován konkrétní časový interval či intervaly (např. každý pracovní den od 17 hodin do 7 hodin následujícího dne, celé víkendy a svátky), kdy uživatel neplatí žádné poplatky za provolané minuty, ale pouze určitou fixní částku (měsíčně, čtvrtletně, ročně apod). Mimo tento interval či intervaly uživatel platí minutové poplatky za provolané minuty. Vedle toho může uživatel platit i určitou fixní částku – poplatek za telefonní stanici (měsíčně, čtvrtletně, ročně apod.).

· „časovým kreditem“ rozumíme takový způsob zpoplatnění, při kterém uživatel má každý měsíc, týden, den (či po jinak vymezený časový úsek) k dispozici určitý časový kredit (vyjádřený v minutách, resp. hodinách), který může za předem stanovených podmínek čerpat, a v rámci tohoto čerpání mu nejsou účtovány žádné minutové poplatky, ale pouze určitá fixní částka (měsíčně, čtvrtletně, ročně apod.). Po vyčerpáni kreditu nebo v době, kdy kredit není využitelný, platí uživatel minutové poplatky za provolané minuty. Vedle toho může uživatel platit i určitou fixní částku – poplatek za telefonní stanici (měsíčně, čtvrtletně, ročně apod.).

· „minutovou tarifikací“ rozumíme takový způsob zpoplatnění, kdy uživatel platí minutové poplatky za každou provolanou minutu. Vedle toho může uživatel platit i určitou fixní částku – poplatek za telefonní stanici (měsíčně, čtvrtletně, ročně apod.).

* * *

ZUI požadují zavedení následujících modelů připojení k internetu

· 1D) vytáčené (dial-up) připojení s minutovou tarifikací

Tento model je vhodný pro osoby, které využívají internet jen v malém rozsahu např. pro stručné vyřízení elektronické pošty a nevyužijí tudíž možnosti dalších modelů. Minutové ceny ve špičce by měly být nižší než 0,60 Kč za minutu a mimo špičku nižší než 0,30 Kč za minutu.

· 2D) vytáčené (dial-up) připojení s časovým kreditem

Také tento model je vhodný pro osoby, které využívají internet spíše v menším rozsahu. Časový kredit nemusí být přenositelný do dalšího časového období, ale spotřebitel-uživatel by měl mít možnost zjistit, kolik mu ho zbývá. Celý způsob zpoplatnění nesmí omezovat uživatele ve způsobu, jakým se k internetu připojuje – minutové poplatky po vyčerpání kreditu nebo v době, kdy nemůže být čerpán, nesmí být vyšší, než při zpoplatnění čistě minutovou tarifikací.

· 3D) vytáčené (dial-up) připojení s intervalovým paušálem

Tento model je vhodný především pro domácnosti, které využívají internet nejvíce ve večerních hodinách a ve volných dnech. Z tohoto důvodu by měl být interval, kdy nejsou počítány minuty, situován právě v období 17 – 7 hodin a volných dnů. Minutové poplatky v době mimo tento interval by neměly být vyšší než u čistě minutové tarifikace. Fixní měsíční poplatek by neměl přesáhnout 200 Kč a měl by zahrnovat i místní volání zdarma v intervalu paušálního zpoplatnění internetových hovorů.

· 4D) vytáčené (dial-up) připojení se 24hodinovým paušálem

Tento model je vhodný pro domácnosti, které využívají internet po celý den, i pro malé podnikatele.
Připojení by mělo být hrazeno paušálem do 600 Kč, který by zahrnoval i místní volání zdarma. Telekomunikační operátor nebo ISP může u tohoto modelu aplikovat obvyklá technická opatření k regulaci maximální délky souvislého připojení k internetu.

Důležité upřesnění

a) Pro všechny modely s vytáčeným (dial-up) připojením nesmí být uživatel penalizován za nedostatečnou kvalitu vytáčené linky, která neumožní modemům na jeho straně a na straně ISP navázat kvalitní spojení. Z tohoto důvodu musí být spojení zpoplatňováno (při minutovém zpoplatnění) až po uplynutí celé první minuty, a při čerpání časového kreditu nesmí být internetová spojení kratší 1 minuty zahrnutá do čerpání z kreditu. Poměr mezi cenou za připojení v období špičky a mimo špičku by se měl výrazně snížit z důvodu velkého rozdílu v cenách mezi těmito dvěma časovými úseky. Navrhujeme poměr cen mezi špičkou a mimo špičku 2:1, podobně jako tomu je u běžných hovorů.

b) Stejně tak nesmí být koncový uživatel penalizován za krátkou délku spojení vyšší cenou za první minuty. Požadujeme, aby minutové poplatky byly stejné za všechny minuty a byly účtovány po minutách počínaje koncem první minuty hovoru.

c) Telekomunikační operátor nebo ISP může u tohoto modelu aplikovat obvyklá technická opatření k regulaci maximální délky souvislého připojení k internetu např. přerušením spojení ne dříve než po 2 hodinách.

d) Navrhované minimální částky (0,30 Kč a 0,60 Kč) vycházejí z předpokladu, že bude dostupné cenově přijatelné řešení na ADSL (dle bodů 1A a 4D)

* * *

Vedle modelů 1D až 4D s vytáčeným (dial-up) připojením požadují ZUI zavedení analogických modelů s ISDN připojením:


1i) ISDN připojení s minutovou tarifikací

2i) ISDN připojení s časovým kreditem

3i) ISDN připojení s intervalovým paušálem a fixním měsíčním poplatkem

200 Kč za 1B kanál

4i) ISDN připojení se 24hodinovým paušálem a fixním měsíčním poplatkem

600 Kč za 1B kanál

Důležité upřesnění

Pro modely s ISDN připojením 1i až 3i požadujeme, aby minutové poplatky (na 1B kanál) nebyly vyšší než u vytáčeného připojení, a dále aby byly účtovány po sekundách již od začátku. Důvodem je možnost efektivně využívat možností ISDN ze strany uživatelů (připojování pouze na dobu nezbytnou pro realizaci přenosu a následné okamžité odpojení).

* * *

Kromě modelů s vytáčeným (dial-up) a ISDN připojením požadují ZUI také zavedení následujícího modelu ADSL připojení:

1A) ADSL připojení bez omezení objemu přenesených dat

Tento model je určen pro uživatele, kteří požadují rychlý a celodenní přístup k internetu. Cena za neomezené připojení rychlostí alespoň 256/128 kb/s (údaje v kilobitech za vteřinu pro příjem/ odesílání) by měla být do 1300 Kč/měs. bez omezení objemů přenesených dat.

* * *

Všechny modely by měly zohledňovat následující kritéria:

1) uvedené ceny by měly zahrnovat poplatky za přenos v telefonní síti i připojení k internetu;

(fixní poplatek za telefonní stanici mimo uvedeného není dotčen)

2) způsob tarifikace by měl být pro spotřebitele transparentní (např. u minutových poplatků je žádoucí pouze existence dvou cen – ceny ve špičce a mimo špičku);

3) špička by měla být účtována v období 7-17 hod v pracovní dny, ostatní doba by měla být účtována jako mimo špičku;

4) fakturace u modelů 1. a 2. by měla být v plném rozsahu realizována prostřednictvím vyúčtování od telefonního operátora, což uživateli šetří náklady s dalšími platbami; vyúčtování by mělo obsahovat informaci, která část je hrazena kterému subjektu, aby i zde si uživatel mohl vybírat;

5) konkrétní nabídky uživatelům by měly obsahovat základní specifikace a garance kvality od ISP i telefonních operátorů; (specifikace a garance by se samozřejmě vztahovaly pouze na část vedení, která je ve správě příslušného operátora – nevztahovala by se na zařízení a vedení konkrétního uživatele);

6) zdravotně postižení občané (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) by měli mít možnost se připojit za zvýhodněnou cenu (i v souladu s evropskou směrnicí o univerzální službě 2002/22/ES).


Prosazení těchto modelů do praxe by měly napomoci i regulační zásahy Českého telekomunikačního úřadu. Operátoři si zároveň musí uvědomit, že investují do svého budoucího trhu, který naroste tím dříve, čím se lidé naučí v širokém měřítku používat internet.

ZÁSTUPCI UŽIVATELŮ INTERNETU (platforma občanských sdružení)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BMI (Březen měsíc internetu) ………………………. Jaroslav Winter, v. r.

Internet pro všechny …………………………………. Miloslav Sova, v. r.

Občané proti zdražování telefonu
s podporou Svazu pacientů ČR ………………………… Luboš Olejár, v. r.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky ………… František Lobovský, v. r.


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU