www.brezen.cz - Tiskové zprávy http://www.brezen.cz/cs/taxonomy/term/5/0 cs Březen soustředil pozornost na internet jako výhodu pro znevýhodněné http://www.brezen.cz/cs/brezen_soustredil_pozornost_na_internet_jako_vyhodu_pro_znevyhodnene <p>Aktivity 384 knihoven zapojen&yacute;ch do leto&scaron;n&iacute;ho &nbsp;Března &ndash; měs&iacute;ce internetu nav&scaron;t&iacute;vilo v&iacute;ce než 100&nbsp;000 obyvatel Česk&eacute; republiky. V&nbsp;duchu motta jubilejn&iacute;ho 10. ročn&iacute;ku BMI Internet &ndash; v&yacute;hoda pro znev&yacute;hodněn&eacute; se knihovny zvl&aacute;&scaron;ť soustředily na služby pro skupiny znev&yacute;hodněn&yacute;ch občanů a kromě stovek akc&iacute; pro nej&scaron;ir&scaron;&iacute; veřejnost se zaměřen&iacute;m na &scaron;kolen&iacute;&nbsp; v informačn&iacute; gramotnosti a pr&aacute;ci s&nbsp;elektronick&yacute;mi informačn&iacute;mi zdroji připravily 159 akc&iacute; pro seniory, 141 pro matky s&nbsp;dětmi, 57 pro zdravotně postižen&eacute; a 61 akc&iacute; pro nezaměstnan&eacute;. Sv&yacute;m n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;kům nab&iacute;dly let&aacute;k s&nbsp;popisem nejdůležitěj&scaron;&iacute;ch internetov&yacute;ch zdrojů zaměřen&yacute;ch na znev&yacute;hodněn&eacute; skupiny, kter&yacute; v&nbsp;n&aacute;kladu 40&nbsp;000 v&yacute;tisků vydalo Ministerstvo vnitra ČR.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/brezen_soustredil_pozornost_na_internet_jako_vyhodu_pro_znevyhodnene">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Tue, 10 Apr 2007 15:14:18 +0200 bmi 64 at http://www.brezen.cz Pohádkovou Noc s Andersenem prožilo téměř 20 000 dětí ve 4 zemích http://www.brezen.cz/cs/pohadkovou_noc_s_andersenem_prozilo_temer_20_000_deti_ve_4_zemich <p>Podle st&aacute;le je&scaron;tě ne &uacute;pln&eacute; statistiky str&aacute;vilo kouzelnou a poh&aacute;dkovou Noc s&nbsp;Andersenem z&nbsp;p&aacute;tku 30.3. na sobotu 31. března na 590 m&iacute;stech nejm&eacute;ně 19 655 dět&iacute; a 3311 dospěl&yacute;ch organiz&aacute;torů, &uacute;činkuj&iacute;c&iacute;ch, starostů, poslanců, spisovatelů, herců, l&eacute;kařů... Knihovny tak učinily tradičn&iacute; tečku za aktivitami v&nbsp;Březnu &ndash; měs&iacute;ci internetu. Připojily se k&nbsp;nim v&scaron;ak i &scaron;koly, domy dět&iacute;, družiny, infocentra, hasičsk&yacute; a turistick&yacute; odd&iacute;l i nemocnice v&nbsp;Česku a jedna slovinsk&aacute; knihovna, 30 polsk&yacute;ch bibliot&eacute;k a 65 slovensk&yacute;ch knižnic.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/pohadkovou_noc_s_andersenem_prozilo_temer_20_000_deti_ve_4_zemich">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Fri, 06 Apr 2007 13:15:53 +0200 bmi 63 at http://www.brezen.cz Matky na mateřské dovolené si užívají internetu http://www.brezen.cz/cs/matky_na_materske_dovolene_si_uzivaji_internetu <p>Osoby na rodičovsk&eacute; dovolen&eacute; představuj&iacute; podle v&yacute;zkumů n&aacute;v&scaron;těvnosti &nbsp;internetu NetMonitor, kter&eacute; pro Sdružen&iacute; pro internetovou reklamu prov&aacute;d&iacute; Mediaresearch, zhruba 1,5 procenta internetov&eacute; populace. Z nich devět z&nbsp;deseti&nbsp; jsou ženy. A pr&aacute;vě na ně se zaměřily leckter&eacute; knihovny, když v&nbsp;duchu motta Internet &ndash; v&yacute;hoda pro znev&yacute;hodněn&eacute; připravovaly program na leto&scaron;n&iacute; Březen &ndash; měs&iacute;c internetu.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/matky_na_materske_dovolene_si_uzivaji_internetu">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Fri, 30 Mar 2007 10:27:47 +0200 bmi 59 at http://www.brezen.cz Noc s Andersenem 2007 pozve již posedmé děti ke čtení http://www.brezen.cz/cs/noc_s_andersenem_2007_pozve_jiz_posedme_deti_ke_cteni <p>Jen jednou za rok mohou mal&aacute; mořsk&aacute; v&iacute;la, o&scaron;kliv&eacute; k&aacute;č&aacute;tko i c&iacute;nov&yacute; voj&aacute;ček opustit str&aacute;nky knih a spolu s dětmi prož&iacute;t poh&aacute;dkov&aacute; dobrodružstv&iacute;. Letos to bude o&nbsp;kouzeln&eacute; a poh&aacute;dkov&eacute; noci z p&aacute;tku 30. na sobotu 31. března 2007, &nbsp;kdy Klub dětsk&yacute;ch knihoven SKIP poř&aacute;d&aacute; již posedm&eacute; ve stovk&aacute;ch městsk&yacute;ch, obecn&iacute;ch i &scaron;koln&iacute;ch knihoven a tak&eacute; v několika &scaron;kol&aacute;ch, družin&aacute;ch, nemocnic&iacute;ch či domech dět&iacute; na dosud zaregistrovan&yacute;ch 557 m&iacute;stech v&nbsp;Česku, Polsku, Slovensku a Slovinsku Noc s&nbsp;Andersenem. Uděl&aacute; tak z&aacute;roveň tradičn&iacute; tečku za aktivitami knihoven v&nbsp;Březnu &ndash; měs&iacute;ci internetu, do kter&eacute;ho se letos zapojilo 390 knihoven.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/noc_s_andersenem_2007_pozve_jiz_posedme_deti_ke_cteni">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Tue, 27 Mar 2007 08:37:28 +0200 bmi 58 at http://www.brezen.cz Pomáhají najít práci nezaměstnaným se zdravotním postižením http://www.brezen.cz/cs/pomahaji_najit_praci_nezamestnanym_se_zdravotnim_postizenim <p>Třebaže počet nezaměstnan&yacute;ch kles&aacute; a ke konci &uacute;nora 2007 se m&iacute;ra registrovan&eacute; nezaměstnanosti v&nbsp;Česk&eacute; republice&nbsp; sn&iacute;žila na 7,7 % z&nbsp;9,1 % v&nbsp;&uacute;noru 2006,&nbsp; jinak je tomu u uchazečů se zdravotn&iacute;m postižen&iacute;m. Při m&iacute;rn&eacute;m sn&iacute;žen&iacute; počtu o 3219 se zv&yacute;&scaron;il jejich pod&iacute;l na celkov&eacute;m počtu nezaměstnan&yacute;ch ze 14,5 % na 15,9 procenta. Na v&yacute;znamu tedy nab&yacute;v&aacute; nab&iacute;dka vhodn&yacute;ch m&iacute;st pro osoby se zdravotn&iacute;m postižen&iacute;m a informovanost o nich. Pomoci by v&nbsp;tom měly port&aacute;l Burza pr&aacute;ce či Agentura&nbsp; profesn&iacute;ho poradenstv&iacute; pro Nesly&scaron;&iacute;c&iacute;.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/pomahaji_najit_praci_nezamestnanym_se_zdravotnim_postizenim">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Tue, 27 Mar 2007 08:12:19 +0200 bmi 57 at http://www.brezen.cz Výzkumy i knihovny potvrzují rostoucí zájem seniorů o internet http://www.brezen.cz/cs/vyzkumy_i_knihovny_potvrzuji_rostouci_zajem_senioru_o_internet <p>Podle v&yacute;zkumů NetMonitor, kter&eacute; pro Sdružen&iacute; pro internetovou reklamu prov&aacute;d&iacute; Mediaresearch, roste z&aacute;jem o internet mezi seniory. Pod&iacute;l uživatelů star&scaron;&iacute;ch 60 let na internetov&eacute; populaci se od ledna do prosince minul&eacute;ho roku zv&yacute;&scaron;il ze 2,63 na 3,09 procenta. Rostouc&iacute; z&aacute;jem star&scaron;&iacute; generace potvrzuj&iacute; tak&eacute; knihovny, kter&eacute; v&nbsp;duchu motta &nbsp;Internet &ndash; v&yacute;hoda pro znev&yacute;hodněn&eacute; pozvaly v&nbsp;r&aacute;mci jubilejn&iacute;ho 10. ročn&iacute;ku&nbsp; Března &ndash; měs&iacute;ce internetu na mnoha m&iacute;stech pr&aacute;vě seniory, aby je sezn&aacute;mily s&nbsp;možnostmi internetu.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/vyzkumy_i_knihovny_potvrzuji_rostouci_zajem_senioru_o_internet">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Thu, 22 Mar 2007 10:12:27 +0100 bmi 56 at http://www.brezen.cz Konference INSPO 2007 potvrdila mimořádný význam internetu pro lidi se zdravotním postižením http://www.brezen.cz/cs/konference_inspo_2007_potvrdila_mimoradny_vyznam_internetu_pro_lidi_se_zdravotnim_postizenim <p>Jedni sledovali jedn&aacute;n&iacute; vsedě či pololeže na voz&iacute;c&iacute;ch nejrůzněj&scaron;&iacute; konstrukce, jin&iacute; potřebovali tlumočen&iacute; do znakov&eacute;ho jazyka, znakovan&eacute; če&scaron;tiny, popř&iacute;padě hluchoslep&iacute; &uacute;častn&iacute;ci tlumočen&iacute; dotykovou formou znakov&eacute;ho jazyka, v&scaron;echny ale svedl v&nbsp;sobotu 17. března 2007 do Kongresov&eacute;ho centra Praha stejn&yacute; z&aacute;jem. Dozvědět se v&nbsp;průběhu 7. ročn&iacute;ku &nbsp;konference INSPO &ndash; Internet a informačn&iacute; syst&eacute;my pro osoby se specifick&yacute;mi potřebami novinky o tom, jak &nbsp;internet a dal&scaron;&iacute; technologie mohou co nejv&iacute;ce usnadnit život lidem se zdravotn&iacute;m postižen&iacute;m.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/konference_inspo_2007_potvrdila_mimoradny_vyznam_internetu_pro_lidi_se_zdravotnim_postizenim">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Sun, 18 Mar 2007 23:36:47 +0100 bmi 55 at http://www.brezen.cz Počtěte si v některém ze 450 světových deníků http://www.brezen.cz/cs/poctete_si_v_nekterem_z_vice_nez_330_svetovych_deniku <p>Pln&yacute;, pouze na dva t&yacute;dny omezen&yacute; př&iacute;stup ke službě LibraryPressDisplay nab&iacute;z&iacute; ode dne&scaron;ka zdarma v&nbsp;r&aacute;mci akce Březen - měs&iacute;c internetu společnost NewspaperDirect, Inc.&nbsp; (<a href="http://www.newspaperdirect.cz/">www.newspaperdirect.cz</a>). Jde o online př&iacute;stup ke zhruba 450 titulům v 64 jazyc&iacute;ch z 35 zem&iacute;. Den&iacute;ky jsou dostupn&eacute; v origin&aacute;ln&iacute; grafick&eacute;&nbsp;podobě už v den jejich vyd&aacute;n&iacute; v zemi jejich původu.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/poctete_si_v_nekterem_z_vice_nez_330_svetovych_deniku">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Fri, 16 Mar 2007 07:08:34 +0100 bmi 54 at http://www.brezen.cz Zájem o Integrovaný portál překonává rekordy http://www.brezen.cz/cs/zajem_o_integrovany_portal_prekonava_rekordy <p>Poprv&eacute; přes&aacute;hl počet nav&scaron;t&iacute;ven&yacute;ch str&aacute;nek na Integrovan&eacute;m port&aacute;lu Ministerstva pr&aacute;ce a soci&aacute;ln&iacute;ch věc&iacute; (<a href="http://portal.mpsv.cz/">http://portal.mpsv.cz</a>) hranici 8 milionů v&nbsp;lednu 2007, a to přesně 8 666 929 str&aacute;nek. Rekordn&iacute; denn&iacute; n&aacute;v&scaron;těvnost přitom zaznamenal hned v&nbsp;prvn&iacute;ch pracovn&iacute;ch dnech roku, zejm&eacute;na ve středu 3. ledna, kdy bylo shl&eacute;dnuto 445&nbsp;307 str&aacute;nek. Hlavn&iacute; z&aacute;jem je již tradičně o informace s&nbsp;t&eacute;matikou zaměstnanosti, letos v&scaron;ak vzrostl z&aacute;jem i o informace ze soci&aacute;ln&iacute; oblasti, a to v&nbsp;souvislosti s&nbsp;nov&yacute;mi z&aacute;kony o pomoci v hmotn&eacute; nouzi a o soci&aacute;ln&iacute;ch služb&aacute;ch, kter&eacute; nabyly &uacute;činnosti pr&aacute;vě 1. ledna.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/zajem_o_integrovany_portal_prekonava_rekordy">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Thu, 15 Mar 2007 00:24:15 +0100 bmi 53 at http://www.brezen.cz INSPO 2007 láká rekordní počet uživatelů internetu se zdravotním postižením http://www.brezen.cz/cs/inspo_2007_laka_rekordni_pocet_uzivatelu_internetu_se_zdravotnim_postizenim <p>Pro mimoř&aacute;dn&yacute; z&aacute;jem musela b&yacute;t ukončena registrace 10 dn&iacute; před zah&aacute;jen&iacute;m konference INSPO 2007 &ndash; Internet a informačn&iacute; syst&eacute;my pro osoby se specifick&yacute;mi potřebami, kter&aacute; se uskutečn&iacute; v&nbsp;sobotu 17. března v&nbsp;Kongresov&eacute;m centru Praha. Jako jednu z&nbsp;hlavn&iacute;ch akc&iacute; Března &ndash; měs&iacute;ce internetu ji poř&aacute;daj&iacute; občansk&aacute; sdružen&iacute; BMI, Křižovatka.cz a AISO. Představ&iacute; na n&iacute; např&iacute;klad online centrum znakov&eacute;ho překladu, využit&iacute; navigace GPS, webov&yacute;ch kamer, detekčn&iacute;ch čidel a dal&scaron;&iacute;ch technologi&iacute; v&nbsp;běžn&eacute;m životě lid&iacute; se zdravotn&iacute;m postižen&iacute;m.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/inspo_2007_laka_rekordni_pocet_uzivatelu_internetu_se_zdravotnim_postizenim">číst dál</a></p> Tiskové zprávy Wed, 14 Mar 2007 22:20:50 +0100 bmi 52 at http://www.brezen.cz