www.brezen.cz - Qualified Care http://www.brezen.cz/cs/taxonomy/term/15/all cs K bezplatnému dodání: DVD/CD Profesionalizace rodinné péče o lidi trpící roztroušenou sklerózou http://www.brezen.cz/cs/k_bezplatnemu_dodani_dvd_cd_profesionalizace_rodinne_pece_o_lidi_trpici_roztrou_enou_sklerozou <p>Projekt <strong>Qualified Care - Profesionalizace rodinn&eacute; p&eacute;če o lidi trp&iacute;c&iacute; roztrou&scaron;enou skler&oacute;zou,</strong>&nbsp; financovan&yacute; Evropskou komis&iacute; v r&aacute;mci programu Leonardo da Vinci, prob&iacute;hal v letech 2004 až 2006.&nbsp;Jeho c&iacute;lem bylo navrhnout a vytvořit v&yacute;ukov&yacute; n&aacute;stroj, určen&yacute; zejm&eacute;na pro rodinn&eacute; př&iacute;slu&scaron;n&iacute;ky lid&iacute; s roztrou&scaron;enou skler&oacute;zou, kter&yacute; jim poskytne odborn&eacute; informace o roztrou&scaron;en&eacute; skler&oacute;ze a spr&aacute;vn&eacute; rodinn&eacute; p&eacute;či o pacienty.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/k_bezplatnemu_dodani_dvd_cd_profesionalizace_rodinne_pece_o_lidi_trpici_roztrou_enou_sklerozou">číst dál</a></p> Qualified Care Wed, 09 May 2007 17:30:30 +0200 bmi 65 at http://www.brezen.cz Pomůcka pro příbuzné lidí s roztroušenou sklerózou před dokončením http://www.brezen.cz/cs/mezinarodni-projekty/qualified-care/pomucka-pro-pribuzne-lidi-s-roztrou-enou-sklerozou-pred-dokoncenim <p>&bdquo;QUALIFIED CARE se poutavou a odborn&iacute;ky zpracovanou formou věnuje velice důležit&eacute;mu t&eacute;matu: profesionalizaci rodinn&eacute; p&eacute;če o nemocn&eacute; s roztrou&scaron;enou skler&oacute;zou mozkom&iacute;&scaron;n&iacute;. RODINA, ať už &uacute;zk&aacute; či &scaron;irok&aacute;, a PŘ&Aacute;TEL&Eacute;, to jsou ti, s kter&yacute;mi tr&aacute;v&iacute;me mnoho času, ti, kter&yacute;m na n&aacute;s velice z&aacute;lež&iacute;, ti, kter&yacute;m se v těžk&yacute;ch chv&iacute;l&iacute;ch svěřujeme, kteř&iacute; n&aacute;m pom&aacute;haj&iacute;. Proto je velice důležit&eacute;, aby se měli o co opř&iacute;t a jejich pomoc byla co nejefektivněj&scaron;&iacute;. Možnosti ře&scaron;en&iacute; z&aacute;kladn&iacute;ch probl&eacute;mů souvisej&iacute;c&iacute;ch s t&iacute;mto onemocněn&iacute;m přin&aacute;&scaron;&iacute; jak CD, tak i DVD QUALIFIED CARE. Z m&eacute;ho odborn&eacute;ho pohledu fyzioterapeuta mne nejv&iacute;ce zaujalo t&eacute;ma mobilizace a transfery. Do budoucna by jistě st&aacute;lo za rozpracov&aacute;n&iacute; i t&eacute;ma neurorehabilitace, kter&eacute; m&aacute; v l&eacute;čbě roztrou&scaron;en&eacute; skler&oacute;zy velk&yacute; v&yacute;znam,&ldquo; oceňuje ředitelka obecně prospě&scaron;n&eacute; společnosti CEROS PhDr. Kamila Řasov&aacute; novou pomůcku, kterou z&iacute;skali rodinn&iacute; př&iacute;slu&scaron;n&iacute;ci lid&iacute; trp&iacute;c&iacute;ch roztrou&scaron;enou skler&oacute;zou.</p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/mezinarodni-projekty/qualified-care/pomucka-pro-pribuzne-lidi-s-roztrou-enou-sklerozou-pred-dokoncenim">číst dál</a></p> Qualified Care Thu, 05 Oct 2006 08:24:57 +0200 admin 13 at http://www.brezen.cz Nový evropský projekt Qualified Care naváže na výsledky MS-NETu http://www.brezen.cz/cs/novy_evropsky_projekt_qualified_care_navaze_na_vysledky_ms_netu <p>Od ř&iacute;jna 2004 vstoupilo BMI sdružen&iacute; do nov&eacute;ho evropsk&eacute;ho projektu s n&aacute;zvem Qualified Care. Projekt je věnov&aacute;n problematice roztrou&scaron;en&eacute; skler&oacute;zy a navazuje na &uacute;spě&scaron;ně dokončen&yacute; předchoz&iacute; projekt MS-Net. Qualified Care bude trvat 2 roky a jeho hlavn&iacute;m c&iacute;lem je poskytnout rodinn&yacute;m př&iacute;slu&scaron;n&iacute;kům lid&iacute; s roztrou&scaron;enou skler&oacute;zou multimedi&aacute;ln&iacute; v&yacute;ukov&yacute; n&aacute;stroj ohledně p&eacute;če o nemocn&eacute;.</p> <p>Koordin&aacute;torem projektu je &scaron;panělsk&aacute; organizace <a href="http://www.inveslan.com/">INVESLAN</a>. Dal&scaron;&iacute;mi partnery v projektu budou jsou &scaron;panělsk&eacute; RS asociace <a href="http://www.abdem.es/">ABDEM</a> a <a href="http://www.esclerosismultiple.com/">FELEM</a> a nadace <a href="http://www.emfundazioa.org/fundacion.php">Fundacion Eugenia Epalza</a>, d&aacute;le řeck&aacute; <a href="http://www.greekmssociety.gr/">RS asociace</a> a společnost HDRC a za Českou republiku <strong>BMI sdružen&iacute;</strong>. Na projektu se bude č&aacute;stečně pod&iacute;let i <a href="http://www.epma.cz/">EPMA.</a></p> <p><a href="http://www.brezen.cz/cs/novy_evropsky_projekt_qualified_care_navaze_na_vysledky_ms_netu">číst dál</a></p> Qualified Care Thu, 29 Dec 2005 16:45:50 +0100 admin 30 at http://www.brezen.cz