Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Ostatní akce
Akce v knihovnách

Sdružení BMI
Sondy do českého Internetu
Internet a zdravotně postižení
eBusiness Roadshow
Mezinárodní projekty
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Velvyslanec Cibrian podpořil konferenci pro zdravotně postižené
17.3.2002

Po dětské konferenci Junior Internet se stala INSPO 2002 – konference Internet pro osoby se specifickými potřebami již druhou akcí BMI 2002, na které osobně vystoupil velvyslanec a vedoucí delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrian. Protože jeho projev 16.března v Kongresovém centru Praha obsahoval řadu cenných podnětů, přinášíme jeho plné znění.

Vážení přítomní, jsem velmi potěšen, že k vám mohu dnes u příležitosti vaší konference o intemetu promluvit. Pozvání na konferenci o intemetu a informačních technologiích pro lidi se zvláštními potřebami jsem přijal, protože Evropská komise považuje tuto oblast ze jednu ze svých priorit. Považuji vaši iniciativu za velmi prospěšnou a užitečnou.

Intemet a informační technologie patří mezi oblasti, které se Evropská unie snaží podporovat. Myslíme si, že zvládnutí těchto technologií a jejich správné užívání všemi občany EU napomůže zvládnout hospodářské a společenské problémy 21. století. Jak jistě víte, summit v Lisabonu v březnu 2000 vytyčil pro EU vizi vybudování nejvíce konkurenceschopného a dynamického hospodářství na světě. Za tím účelem Evropská komise vypracovala ucelenou strategii, tak zvaný akční plán eEurope.

Problematika informačních technologií je již od devadesátých let součástí politik EU. Mnoho priorit a úkolů, týkajících se této oblasti, je v kompetenci jednotlivých členských států, jedná se např. o oblast vzdělání. Informační technologie mají obrovský vliv nejen na hospodářství, ale i na společnost jako takovou a na její politický a kulturní vývoj. Ovlivňují v určitém směru dokonce i osobní život jednotlivých lidí.

Informační technologie zároveň přinášejí mnoho nových příležitostí. Jednou z nejvýznamnějších takových příležitostí je využívání informačních technologií k boji proti nejrůznějším znevýhodněním a bariérám ve společnosti vůči lidem se zvláštními potřebami. Informační technologie mohou vycházet v ústrety potřebám nejrůznějších skupin občanů.

Akční plán eEurope zdůrazňuje zajištění přístupu všech občanů k veřejným on-line zdrojům informací. Akční plán zároveň doporučuje využívat intemet a informační technologie k boji za začlenění různých sociálně marginalizovaných skupin obyvatel. Zde se jedná například o zlepšení veřejných služeb znevýhodněným a postiženým lidem. Sociální služby, které jsou často poskytovány s podporou státu, jsou úzce spojeny s dostupností informací a kompatibilitou různých informačních systémů.

Jedna ze studií (tzv. ESDI "Benchmarking Report), vypracovaných na žádost Evropské komise, doporučuje zlepšit úroveň veřejných služeb poskytovaných po intemetu především zvýšením jejich srozumitelnosti pro občany . Analýza také doporučuje uvažovat o nových službách a přesně cílených informacích pro jednotlivé skupiny občanů. Podle výzkumu je v EU mezi uživateli intemetu 24% lidí, kteří si přejí, aby na síti byly informace pro postižené lidi. Významné množství lidí si přeje, aby intemet přinášel informace o sociálních službách.

Ve Španělsku byl vytvořen portál pro lidi s postižení DISCAPNET, který každodenně přináší důležité čerstvé informace pro postižené lidi, včetně interaktivní výměny nabídek na zaměstnání a příležitostí ke vzdělání.

V Dánsku bylo vytvořeno Dánské centrum pro technickou pomoc a rehabilitaci a vzdělání. Centrum zároveň slouží jako národní zdroj informací zaměřený na prosazování rovných příležitostí pro postižené v oblasti rehabilitace, asistenčních technologií, speciálního vzdělávání, přístupu k fyzickému prostředí a k informacím.

Evropská komise si je vědoma role nových technologií pro potírání různých znevýhodnění a pro prosazování rovných příležitostí pro různě znevýhodněné lidi. Jsem přesvědčen, že vaše konference přispěje k řešení tohoto důležitého úkolu v České republice. Přeji vaší dnešní konferenci a všem vašim aktivitám úspěch.


 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Go Digital

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

Internet na veřejných místech

Veřejný Internet

eBusiness Roadshow

tele2

Internet a zdravotně postižení

KB jistota

SPONZOR WEBU