Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Memorandum zástupců uživatelů Internetu (ZUI)
(BMI) 5.2.2003

Zdlouhavá jednání Fóra pro vytáčený přístup k síti Internetu, kterého se v rámci platformy ZUI (zástupci uživatelů Internetu) účastní také BMI sdružení, dospěla ke svému druhému významnému milníku, zasedání Řídícího výboru Fóra. Při té příležitosti platforma ZUI předložila zřizovatelům Fóra své zhodnocení dosavadního průběhu a návrhy na řešení vzniklých problémů a další postup.

1.    Výsledky dosavadního průběhu jednání

V průběhu jednání Fóra se podařilo:

·        identifikovat potřeby koncových uživatelů jak z hlediska konstrukce cen (různé druhy paušálních a minutových způsobů zpoplatnění a jejich kombinací), tak i způsobů účtování a úrovní cen

·        identifikovat takové modely poskytování služby, které (přinejmenším podle názoru ZUI) mají potenciál vyjít potřebám uživatelů vstříc, být atraktivní i pro poskytovatele služeb a celkově zvýšit zájem o Internet a oživit trh s připojením.

 

Jde o tyto modely, resp. jejich prvky, které by měly být nabízeny na trhu současně a s možností vzájemné konkurence poskytovatelů:

 

·        způsoby konstrukce ceny:

·        neměřené zpoplatnění (podle dřívější terminologie: 24-hodinový paušál, zcela bez minutových poplatků)

·        intervalový paušál (bez minut v určitém období, jindy po minutách)

·        časový kredit (určitý objem minut/hodin v ceně, po jejich vyčerpání po minutách)

·        čistě minutové zpoplatnění

 

·        způsoby zpoplatnění:

·        na bázi terminačního modelu (koncovou cenu určuje a inkasuje originující operátor)

·        na bázi originačního modelu (koncovou cenu určuje a inkasuje terminující operátor)

 

·        maximální koncové ceny

·        do 60/30 hal. za minutu při minutovém zpoplatnění

·        do 600 Kč měsíčně při neměřeném zpoplatnění (ve smyslu nadstavbového programu)

·        do 200 Kč měsíčně při intervalovém paušálu v době mimo špičku

·        do 1300 Kč měsíčně za ADSL připojení (rychlostí 256/128 kbps, bez omezení objemu)

 

2. Výsledky dosavadních jednání

Dosavadní jednání Fóra se bohužel neodvíjelo od potřeb trhu, potřeb zákazníků a snah o zvýšení dostupnosti Internetu a stimulace poptávky. Jednání v PT-E ignorací návrhu modelů připojení k Internetu předloženého ZUI  se soustředilo zejména na problematiku rozhraní mezi operátory, na propojení vs. přístup k síti na úrovni místních ústředen či ústředen tranzitních, na otázky propojovacích poplatků atd. Velmi často se jednání doslova utápěla v detailech, kvůli kterým se ztrácel ze zřetele celkový obrázek, širší souvislosti a zejména pak hlavní cíle celého Fóra – hledání nových modelů přístupu k Internetu (a jejich následné uvedení v život).

 

Nebyly zohledněny ani závěry prvního jednání Řídícího výboru Fóra, které požadovaly vzít v úvahu efekt, který bude mít zavedení ADSL na poptávku po dial-up připojení. Ke kvantitativním otázkám typu predikce poptávky apod. dosud vůbec nedošlo. Stejně tak nebylo zohledněno doporučení prvního jednání Řídícího výboru ohledně čistě paušálního (neměřeného) způsobu zpoplatnění, s poukazem na to, že nejde o technický problém, ale problém ekonomický. Došlo přesně k tomu, čeho se platforma ZUI obávala, a před čím přímo na jednání ŘV varovala – že v ekonomické části bude čistě paušální zpoplatnění koncových zákazníků smeteno ze stolu s poukazem na to, že to z technických důvodů není možné (dokonce ani po nasazení stejných technických opatření, jako v zahraničí). Český Telecom dne 20.1.2003 ve svém stanovisku oznámil:

 

24 – hodinový paušál – tento paušál je nabízen pro ADSL, pro dial-up Internet ho ČTc nebude nabízet vzhledem k riziku zahlcení PSTN sítě (toto by nebylo zajištěno ani v případě možnosti odpojování na straně ISP)

 

3. Terminační modely

Jedním z velmi mála konkrétních výsledků dosavadního jednání Fóra je nabídka (ze strany ČTc vůči AO/ISP) dohodnout se na konkrétních podmínkách terminačních modelů (ale již mimo Fórum, v rámci separátních bilaterálních jednání mezi ČTc a jednotlivými AO/ISP). Z pohledu ZUI nejde o nic jiného než o oprášení dosavadních modelů a určité přerozdělení výnosů z těchto služeb (jde jen o jinou dělbu celkového „koláče“ mezi poskytovateli, byť snad vyváženější a ne pouze jednostranně výhodné pro dominantního operátora). Je to pokus o vyšachování platformy ZUI, jako nepříjemného partnera.

 

Podle názoru ZUI je takovéto přehodnocení a jisté „zdokonalení“ modelů na bázi terminačního modelu velmi žádoucí, ale jen jako dílčí řešení, nikoli jako řešení jediné. Stále totiž neotevírá prostor pro výraznější konkurenci mezi poskytovateli služeb, nedává alternativním operátorům a ISP volnost ve stanovování koncových cen a dalších podmínek – ty naopak ponechává téměř výlučně v rukou dominantního operátora. Tím v zásadě jen konzervuje současný stav.

 

Konkrétním příkladem, kterým ZUI může doložit toto své tvrzení, je odmítnutí čistě paušálního (neměřeného) zpoplatnění připojení ze strany Telecomu, s falešným poukazem na technickou nemožnost. Samotný princip terminačních modelů znemožňuje, aby za této situace čistě paušální zpoplatnění nabídli alespoň alternativní operátoři či ISP.

 

Za této situace, kdy koncové ceny v rámci terminačních modelů nemůže určovat konkurence, platforma ZUI nevidí možnost vyjmout je ze stávající regulace.

 

 

4. Originační modely

Největší potenciál pro nastolení skutečné konkurence na trhu dial-up připojení, včetně možnosti zavedení nových modelů a plně neměřeného zpoplatnění (24-hodinového paušálu) spatřuje ZUI nikoli v terminačních modelech, ale v modelech originačních.

 

Tyto modely byly v rámci Fóra identifikovány a po technické stránce rozpracovány (jde modely Oxx). V ekonomické oblasti se ukázalo jako nezbytné řešit u těchto modelů:

 

·        rozdílné stanovení výše propojovacích poplatků za originaci hlasového a internetového provozu. Důvodem je jiná střední délka hovoru, podle které jsou rozpočítány fixní a časově závislé náklady do jediného lineárního propojovacího poplatku. Dalším důvodem je poměrně výrazné rozlišení u terminačních poplatků.

 

·        zavedení paušálního způsobu zpoplatnění originace na rozhraní (tzv. FRIACO)

 

K jednáním o FRIACO vůbec nedošlo kvůli tomu že Český Telecom opakovaně deklaroval že o paušálním zpoplatnění  originace na rozhraní není schopen se bavit a požadoval odložit tuto otázku až na dobu po skončení jednání Fóra. Teprve na dosud posledním jednání Fóra 31.1.2003 zmínil možnost přehodnocení tohoto svého stanoviska s tím, že se vyjádří v předvečer jednání Řídícího výboru Fóra dne 6.2.2003.  Podle názoru ZUI by právě FRIACO umožnilo zavést neměřený způsob zpoplatnění dial-up připojení koncových zákazníků.

 

Odlišení propojovacích poplatků pro originaci internetových hovorů je jedním z rozporů v předkládané tabulce rozporů.

5. Vysokorychlostní připojení ADSL

V rámci Fóra pro vytáčený Internet nebyl projednán odliv uživatelů přes technologii ADSL, jak bylo uloženo ŘV.  Tím vzniká dojem, že všichni uživatele budou připojení k internetu pouze vytáčeným způsobem a to silně poškozuje přípravu modelu – neměřený 24-paušál.

 

 

 

Návrh opatření

Ve snaze urychlit jednání Řídícího výboru (a zabránit „zabřednutí“ do velkého počtu velmi detailních rozporů) navrhuje ZUI přednostně řešit následující principiální (koncepční) otázky. Mají charakter rozporů a jsou určitým zobecněním konkrétních detailních rozporů, které se objevují v Delta tabulce předkládané na jednání Řídícího výboru.

   

1. Mají být speciální propojovací poplatky za originaci internetových hovorů?

 

Stanovisko ZUI: ano. V Delta tabulce jde o rozpor s původním č. 18., kde je uvedeno kladné stanovisko AO a zamítavé stanovisko ČTc

 

 

 2. Má být FRIACO řešeno již nyní, v rámci Fóra, nebo až po jeho skončení ?

 

Stanovisko ZUI: ano. ČTc slíbil dodat své stanovisko k zavedení FRIACO těsně před ŘV. AO v Delta tabulce požadují FRIACO co nejdříve.

 

3.   Má být zavedeno neměřené zpoplatnění zákazníka (24-hodinový paušál, s možností technických omezení)?

 

Stanovisko ZUI: ano - a za schůdnou cestu k zavedení považujeme zavedení FRIACO. Stanovisko ČTc v Delta tabulce (rozpor s původním číslem 27 je zamítavé.

AO trvají na FRIACO.

 

Platforma ZUI dále vznáší následující požadavek vůči ČTÚ:

 

  • Do doby, než bude existovat FRIACO, žádáme nevyjímat koncové tarify za připojení k Internetu (na bázi terminačních modelů) z regulace.

 

Ø      Motivací tohoto požadavku je snaha podpořit zavedení FRIACO a rozvoj originačních modelů, a současně zabránit případnému zvyšování koncových cen na bázi terminačních modelů.

 

 

  • Vítáme prohlášení ministra Mlynáře, připojujeme se k němu a žádáme o spolupráci při řešení situace v případě, že do stanoveného termínu (poloviny února) nebude problematika uspokojivě vyřešená,

 

Ø      Motivací tohoto požadavku je snaha podpořit zavedení ADSL připojení pro uživatele Internetu jako regulované služby.

 

 

Komentáře k článku


Archiv rubriky

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY