Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Příprava portálu Helpnet.cz je ve finiši
(BMI) 31.7.2003

V těchto týdnech vrcholí příprava portálu pro osoby se specifickými potřebami Helpnet.cz. Jeho tvorby se ujalo BMI sdružení z podnětu AISO (Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami) a s podporou příspěvku od CZ.NIC. Jak bude portál vypadat, kdo dále spolupracuje při jeho přípravě a budoucím provozu?

Cíl

Cílem projektu je vytvořit internetový portál se zaměřením na problematiku lidí se zdravotním postižením, v širším smyslu osob se specifickými potřebami, který by sloužil jako informační, komunikační a vzdělávací médium pro tuto oblast.

Podnětem k jeho vzniku byla dlouhodobě reflektovaná potřeba takového média ze strany samotných osob se specifickými potřebami, rodičů, nejbližších rodinných příslušníků, odborníků a představitelů neziskových organizací zabývajících se rehabilitací a integrací osob, které mají vzhledem ke zdravotní poruše či fyziologickým předpokladům sníženou aktivitu a omezenou možnost společenské participace. Existují sice jednotlivé internetové stránky či servery, ale ty jsou úzce zaměřeny na některý druh postižení, chybí jedno místo na českém Internetu, které by usnadnilo orientaci v komplexní problematice osob se specifickými potřebami.

Historie vzniku

Myšlenka portálu se zrodila na půdě Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO), která vznikla v srpnu 2001 a nyní čítá 33 kolektivních  a individuálních členů. Sdružuje většinou provozovatele internetových informačních systémů zaměřených na úzké skupiny osob s určitým typem zdravotního postižení, kteří jsou ochotni podílet se na tvorbě a provozu portálu Helpnet.cz za oblast, kterou se zabývají.


Partneři projektu

Z pověření AISO se úlohy realizátora projektu ujalo BMI sdružení, koordinátorem projektu a šéfredaktorem portálu je Jaroslav Winter.
Technické zabezpečení (hardware, software a konektivita prostřednictvím sponzorské podpory firem Oracle, Aliatel a Aplis) smluvně zajišťuje Alfa Human Service, webmastrem portálu je ing. Václav Chmel.
Garanty spolupráce pro jednotlivé oblasti (rubriky) jsou InternetPoradna.cz (poradenství), Bez bariér.cz (odstraňování bariér), Nadatio Samaritanus – Sdružení Samaritán (pomůcky a legislativa), Homo Humanus (domácí péče), Máme otevřeno? (mentální postižení), Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (duševní nemoci), Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (zrakové postižení), Neslyšící.cz (sluchové postižení), LMC (zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností), Křižovatka.cz (odkazy na domácí zdroje), Alfabet.cz (pro rodiče dětí se zdravotním postižením).  Společnost Anopress IT zajišťuje  monitoring příspěvků na téma problematiky osob se specifickými potřebami ze zhruba 250 zdrojů (tisk, rozhlas, televize). Předpokládá se ještě navázání spolupráce s dalšími partnery.


Struktura portálu

Základní kostru portálu tvoří přehledně uspořádané  anotace s odkazy na nejdůležitější informace týkající se problematiky osob se specifickými potřebami, zveřejněné především na tuzemském Internetu. Odkazy jsou členěny do rubrik a podrubrik. Jejich strukturu lze poměrně snadno měnit, rozšiřovat. Jednotlivé záznamy jsou uloženy v databázi a je možné je zařadit i do více rubrik najednou, takže zájemce se může dostat k hledané informaci z více stran.
V současné podobě má portál následující rubriky (které se většinou člení do dalších podrubrik):
Zrakové postižení (vše o zrakovém postižení, o internetu pro zrakově postižené)
Sluchové postižení (nejdůležitější zdroje o sluchovém postižení)
Tělesné postižení (informační zdroje vztahující se k lidem s tělesným postižením)
Vnitřní nemoci (od AIDS, přes diabetes až po onkologické nemoci)
Mentální postižení (mentální postižení, integrace lidí s postižením do života)
Duševní nemoci (psychická onemocnění, péče o duševně nemocné)
Pro rodiče dětí se ZP (informace a rady pro rodiče dětí se zdravotním postižením)
Bez bariér (bezbariérová místa, architektura, doprava, počítače, web, knihovny)
Domácí péče (péče poskytovaná v domácím prostředí)
Poradenství (o poradenství, přehled poraden podle druhu postižení)
Školství, integrace (integrace osob se ZP do běžných škol i společnosti, osobní a třídní asistenti)
Zaměstnávání (zaměstnávání osob se zdravotním postižením, aktuální nabídka pracovních míst)
Pomůcky (kompenzační pomůcky, půjčovny pomůcek)
Adresáře (seznamy, adresáře, databáze pro lidi se zdravotním postižením)
Sport (sportování lidí se zdravotním postižením)
Z konferencí (příspěvky, prezentace z konferencí, seminářů)
Granty a dotace (přehled finančních zdrojů, grantové kalendáře)
Dokumenty (deklarace práv lidí se ZP, dokumenty vlády ČR a mezinárodních organizací)
Legislativa (legislativa vztahující se ke zdravotnímu postižení, vzory smluv a podání)
Odkazy – Křižovatka (odkazy na rubriky rozcestníku Křižovatka)
Jak mluvit o lidech s postižením (jak mluvit o lidech s postižením a s nimi)
Životní příběhy (příběhy lidí se zdravotním postižením)
O portálu   (o portálu, kontakty, cíle projektu, pravidla komunikace)
Diskusní fóra (diskusní fórum, odkazy na diskusi na jiných webech)
Kalendář akcí (kalendář akcí, formulář pro vložení vaší akce)
Zašlete nám článek, tiskovou zprávu (formulář pro vložení článku,  tiskové zprávy, reakce na článek)
Archiv zpravodajství (archiv monitoringu médií Anopress, novinek od partnerů a zpráv Helpnetu)

V této fázi je ambicí portálu zmapovat a setřídit informační zdroje a irelevantní konkrétní informace ze sledované problematiky, nikoli vytvářet vlastní adresáře, databáze, ale pouze odkázat na již existující.
Partneři portálu mají přístup do publikačního systému, jehož prostřednictvím vkládají obsah do rubrik, do kterých mají oprávnění vstupovat. Definitivní schválení záznamu (příspěvku) a jeho zviditelnění na Internetu je v pravomoci šéfredaktora.

Vedle katalogové části tvoří druhou důležitou složku portálu zpravodajství. Skládá se ze tří proudů, oddělených do samostatných rubrik.  První představují původní články Helpnetu, zajišťované redakcí portálu nebo stálými či příležitostnými spolupracovníky. Druhou částí jsou odkazy na novinky na partnerských serverech (Infoposel.cz, Dobromysl.cz, HomoHumanus.cz, InternetPoradna.cz, Bezbarier.cz, Neslysici.cz, předpokládá se rozšíření o další). Ty jsou generovány průběžně, jak přicházejí od partnerů. Specifické, v samostatné rubrice umístěné je zpravodajství z portálu Práce.cz, odkud se denně přebírají aktuální nabídky zaměstnání pro osoby se změněnou pracovní schopností.
Konečně třetí, nejrozsáhlejší proud zpravodajství představuje monitoring médií od společnosti Anopress IT, která sleduje články a pořady ze zhruba 250 tiskových,  rozhlasových a televizních zdrojů. Aktuální zprávy týkající se problematiky osob se specifickými potřebami  se objevují denně mezi 9. a 10. hodinou na hlavní straně portálu. Následujícího dne jsou zařazeny do archivu. Pokud se mezi nimi vyskytne nějaká zvlášť významná zpráva s trvalou informační hodnotou, je anotace s odkazem na ni zařazena navíc do příslušné rubriky.
 
Časový průběh projektu

srpen 2001 až srpen 2002 – diskuse mezi členy AISO o podobě projektu, na konferenci INSPO 2002 v březnu 2002 slibuje většina účastníků podporu projektu  a spolupráci na něm
srpen 2002 – BMI sdružení předkládá CZ.NIC žádost o poskytnutí příspěvku na obecně prospěšné projekty a činnosti
říjen 2002 – CZ.NIC uzavírá s BMI smlouvu o poskytnutí příspěvku 485 000 Kč ve třech splátkách
říjen 2002 až březen 2003 – BMI uzavírá smlouvy s partnery o spolupráci, Alfa Human Service vytváří základní softwarovou funkcionalitu portálu, BMI ve spolupráci s partnery plní portál obsahem
22.3.2003 – na konferenci INSPO 2003 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami v Praze je účastníkům představena pilotní podoba portálu
duben až červenec 2003 - souběžně probíhá testování systému a jeho úpravy, doplňování obsahu, jednání s Ministerstvem informatiky ČR o případném fyzickém umístění portálu na technickém zázemí Portálu veřejné správy
srpen 2003 – předpokládá se dokončení úprav systému, aby odpovídal zásadám Blind Friendly Web, a spuštění portálu na veřejně přístupné adrese www.helpnet.cz

Další rozvoj projektu

BMI sdružení je schopno z prostředků od CZ.NIC dovést portál do fáze jeho spuštění  a z vlastních zdrojů zajistit jeho provoz v základním rozsahu po dobu jednoho roku. Základním rozsahem se míní každodenní aktualizace monitoringu zdrojů Anopressu a nabídky zaměstnání ze zps.prace.cz, aktualizace novinek od partnerů, občasné publikování vlastních příspěvků  a průběžné, ne příliš intenzivní doplňování anotací s odkazy na ostatní zdroje. 
Souběžně s tím bude BMI usilovat o získávání zdrojů na další rozvoj portálu. Těmi mohou být placená reklama na portálu (po dosažení dostatečně veliké návštěvnosti), sponzoring, dotace a granty, zapojení portálu do mezinárodních projektů.
V závislosti na množství získaných prostředků se pak může portál dále rozvíjet, přidávat další obsah i nové funkce.

 


 

Komentáře k článku


Archiv rubriky

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY