Měsíc Internetu
Partneři
Hlavní akce
Akce v knihovnách
Ostatní akce

Sdružení BMI
Internet a zdravotně postižení
Výzkumy o Internetu
Mezinárodní projekty
ENERGIA
PRELUDE
MS-NET
TECNO ZEINU
Tiskové zprávy
Kontaktyod: 
do: 


Vize Evropy 2020
(BMI) 19.8.2003

Přinášíme české znění prvního evropského politického projektu generace narozené po Římské smlouvě, s nímž seznámí jeho koordinátor Franck Biancheri veřejnost v Praze 11. září a v Broumově 12. září.  

 

 

Vize Evropy 2020

Přetvoření Evropy 2005-2020

 

 

 

První evropský politický projekt generace narozené po Římské smlouvě

 

Koordinátor: Franck Biancheri

Ředitel Studií a Strategie, Europe 2020

                                                                                     

 

 

 

1. Materiál, který obrací naruby tradiční evropskou vizi:

14 strategických a operačních návrhů na vytvoření efektivní a demokratické Evropské unie v  příštích dvaceti letech, které byly  zformulovány na základě tříleté práce za účasti více než deseti tisíc občanů, národních a evropských představitelů, expertů, studentů, nevládních organizací

 

. Evropská vláda v čele dvou nových administrativních celků

. Hlavy států a vlád v čele jediné evropské politické exekutivy

. Silný Evropský parlament integrující evropskou, národní a regionální úroveň 

. Zrušení institutu komisařů

. Oživení Rady Evropy na pomoc struktuře sousedství Evropské Unie

. Jasné a dynamické rozdělení pravomocí

. Demokratická kontrola byrokratických struktur

. …

                                                                     

                                                                     

2. Bezprecedentní evropská demokratická metoda:

Newropeans Democracy Marathon: Franck Biancheri navštíví 100 evropských měst v průběhu deseti měsíců, aby přímo diskutoval s evropskými občany;  “Vize Evropy 2020” bude rozšířena v stotisícovém nákladu v pěti jazycích, aby podpořila širokou diskuzi na Internetu

 

Vize „Europe 2020“ je východiskem pro rozsáhlou demokratickou celoevropskou diskuzi.  Koordinátor kampaně, Franck Biancheri, osobně ve spolupráci s mnohými aktivisty sítí Europe 2020 a Newropeans prezentuje dokument ve 100 evropských městech od září 2002 do června 2003.

V červenci 2003 bude připravena k publikování a distribuci nová verze obsahující komentáře občanů Evropy z diskuzí ve 100 městech a z Internetu.

V září zahajuje Franck Biancheri novou rozšířenou etapu Marathonu v České republice (Praha, Broumov).

 

Dokument je také přímo rozesílán  evropským politickým představitelům, hlavám států a vlád, národním a evropským poslancům a také členům Konventu o budoucnosti Evropy. 


 

Vize Evropy 2020

 

 

Úvod

 

-          Evropský integrační proces zahájený v padesátých letech je úspěchem, který umožnil mírové vytvoření kontinentálního společenství a napomohl zajistit prosperitu jeho občanů .

 

-          Tato významná historická inovace byla z větší části navržena institucemi a původními metodami vytvořenými před čtyřiceti lety vycházeje z politických podmínek té doby. Tento systém a metody jsou nyní zastaralé, vyčerpané vlastním úspěchem. Nemohou zvládat důsledky, které samy způsobily, neodpovídají ani světu v jeho nynější a zítřejší podobě.

 

-          Zastaralost se projevila v průběhu let četnými krizemi EU, jež ovlivnily její vnitřní fungování, paralyzovaly rozhodování EU v důležitých otázkách, přivedly k nesouladům odpovědností,  vyvolaly pochybnosti a obavy občanů.

                                                                                                                                                  

-          Klíčovým problémem Evropy v nadcházejícím desetiletí je potřeba sladit  úsilí o demokracii, jednotu a efektivitu:  Evropu už není třeba tolik budovat, jako spíš efektivně a demokraticky řídit.  Euro je katalyzátorem podobné evoluce.

                                              

-          Nová situace volá po významné změně, která rozhodne o budoucnosti Evropy.  Úředníci, tito skuteční „budovatelé“ Evropy posledních pěti desetiletí, musí nyní předat štafetový kolík tandemu politiků a občanů.  V každém případě to bude veřejné mínění, co bude formovat Evropu v nadcházejících letech.

 

-          Demokratická změna projektu společenství vyvolává velice delikátní prostředí: původní příčiny vedoucí k vytvoření kompetencí (válka, usmíření a rekonstrukce) jsou nyní vzdálené, stárnoucí, relativně zvládnuté, obyvatelé nejsou nakloněni inovacím, mnozí Evropané jsou stále více znepokojeni svou budoucností ve světě, který vnímají jako nepřátelský, a potom je zde také příchod mnohých málo známých nových členů. Tyto skutečnosti jsou doprovázeny růstem populismu, na který státy a tradiční politické strany jen slabě reagují. Tyto nyní slábnoucí  státy a strany historicky podporovaly projekt společenství, ale dosud nenašly žádný ekvivalent na celoevropské úrovni.    

 

-          Evropa vstupuje do rozhodující historické fáze, která buď vyústí v první úspěšnou demokratickou integraci kontinentu, nebo se stočí k antidemokratickému a xenofobnímu nacionál-evropanství, a tím vstříc jisté smrti tohoto historického projektu.  

 

-          Zvolená cesta bude determinována schopností Evropanů uskutečnit v následujících letech tři věci současně: 

. vrátit politiky k řízení Evropské unie pod účinnou demokratickou kontrolou občanů, aby se stali ústředními hráči společného zájmu Evropy;

. reorganizovat od základu administrativní systém společenství, aby se stal nástrojem přizpůsobeným výzvám Evropy příštích desetiletí a podřízeným demokratické kontrole;

. převzít plnou mezinárodní odpovědnost za budování světa, kde evropské hodnoty demokracie, svobody, míru a prosperity budou schopny vzkvétat.

 

Dokument Vize Evropy 2020 představuje první celistvý soudržný evropský projekt promýšlený generací mladší 40 let a vytvořený, aby umožnil Evropanům vybrat cestu k demokratické prosperující a zodpovědné budoucnosti. Jeho autoři jsou přesvědčeni, že nyní jsou jen dvě možné volby: Jedna je prezentována zde a druhá, která se objevuje v posledních letech a svádí EU na cestu nacionál-evropanství, zpět k oslabování demokracie. Organizace Europe 2020 představila tento scénář už v listopadu 1998 ve svém scénáři „Evropa 2009:  Kdy vnuci  Hitlera, Petaina, Franko a Mussoliniho převezmou moc v EU“.


 

 

Vize Evropy 2020

 

14 strategických návrhů

 

 

 

 1. Usměrňováním změn zabránit chaosu; držet krok s budováním Evropy a dát možnost vydechnout: Je třeba předpokládat každých deset let počínaje rokem 2002 uspořádání «Konvence» volených představitelů sezvané k vyhodnocení stavu evropské integrace a navržení nezbytných strukturálních úprav.

Přidaná hodnota: Demokracie, Efektivita, Regulovatelnost, Vývoj

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2012

 

 

 1. Spojit společné instituce lidí; dlouhodobě zakotvit Evropskou unii; zajistit silné globální zviditelnění spojené Evropy:

Je třeba znovu pohledět na zeměpisné umístění evropských orgánů a prorazit historickou osu Brusel – Lucemburk  – Štrasburk. Ústřední orgány mají být rozděleny mezi Londýn, Paříž, Frankfurt, Brusel a Haag (EuroRing 1), a další instituce společenství mezi evropská hlavní města: Dublin, Madrid, Řím, Vídeň, Budapešť, Berlín, Prahu, Varšavu, Kodaň, Helsinky, Atény, Lisabon, Stockholm,…(EuroRing 2). Tato města vytvoří síť evropských hlavních měst.

Přidaná hodnota: Blízkost lidem, Prolínání společenství evropských sítí, Kompatibilita s požadavky, Rozšíření mezinárodní kredibility

Přijetí: 2005/2006 – Implementace: 2008-2015

 

 

 1. Demokratizace a zjednodušení politického systému společenství, aby se stal pro občany přehlednější a kontrolovatelnější: Evropa má být řízena, nikoliv budována. V demokracii odpovídají dvě klíčové funkce – výkonná a zákonodárná – pouze dvěma subjektům a ne třem, jak tomu je v dnešní EU. Kompetence nebudou sdíleny, aby se předešlo multiplikacím neprůhledných a nezřetelných procedur. Politicky je existence jediné instituce postačující – tou je nepochybně Komise.  

Měla by být vytvořena Evropská vláda, která by měla převzít odpovědnost za současnou evropskou exekutivu a sloučit nynější výkonné funkce Komise a Rady. Evropský parlament vytvoří legislativní odbor, který pohltí nynější zákonodárné funkce Rady a Parlamentu. Tyto dvě politické instituce zosobní společný zájem Evropské unie. Evropský rozpočet bude přijímán hlasováním na pět let každou novou Evropskou legislativou po nezbytném odsouhlasení s Evropskou vládou. Přirozeně, že se bude ve svém jednání řídit společnou politikou. Aby se občané přidružili k evropské odpovědnosti – financování rozpočtu bude čerpáno z jednotného viditelného zdroje ve formě „evropské daně“.

Přidaná hodnota: 100% demokratické zakotvení dvou klíčových institucí, Demokratizace chápání rozhodovacích procesů, Posílení volených představitelů 

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2006

 

 

 1. Zakotvit legislativní komponenty evropské politiky a společnou evropskou identitu v národních a regionálních celcích; zajistit jejich zviditelnění soustředěním této společné legislativy do jediné instituce:

Evropský parlament musí být schopen integrovat 2 (nebo 3) orgány, které budou reprezentovat každého Evropana, aby hrál důležitou politickou úlohu. 50% jeho členů má být proto voleno občany nebo národními (regionálními) parlamenty z celoevropské listiny na úrovni EU a 50% na národní úrovni (nebo regionální v závislosti na rozhodnutí každého státu).

Přidaná hodnota: Vyhnutí se složitostem a konfliktům systému dvou komor, Výrazné posílení legitimity Parlamentu, Demokratizace udělením 2 hlasů každému občanu: národní (regionální) a evropský, Generování společné vrstvy politické a volební

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2009

                       

 

 1. Posílit rozhodovací kapacity a reprezentaci EU:

Politická exekutiva EU má být jednoduše identifikovatelná uvnitř i navenek. Měla by tudíž být vytvořena funkce prezidenta Evropské vlády voleného ze svých řad voliteli (tj. úřadující hlavy států a vlád) na dobu tří let.  Musí být osvobozen od svých národních povinností, coby přední hráč evropské exekutivy nemá být jmenován za své bývalé zásluhy, ale spíš po zralé úvaze a rozhodnutí vykonávat svoji práci. Prezident Evropské unie zosobní charakteristické aspekty společné evropské politiky a na požádání bude podporován ostatními členy evropské vlády. Systém předsednictví  (identifikující roli moderátora nebo garanta) bude ponechán v současné podobě rotace po šesti měsících („předseda“ v trojici společně s asistujícími minulým a následným předsedou). Předseda pomáhá Prezidentovi Evropské vlády v jeho roli a předsedá schůzím.

Přidaná hodnota: Zajištění demokratické legitimity vedení EU, Přinucení národních představitelů považovat EU za plnohodnotnou politickou vrstvu, Možnost pro všechny členské státy převzít postupně vedení 

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2009

 

 

 1. Zajistit zdravou konkurenci a efektivní kontrolu mezi exekutivou a legislativou společenství na evropské i národní úrovni:

Evropský parlament musí mít úplnou moc zákonodárné iniciativy sdílenou s Evropskou vládou a sdílenou, pokud se týká společné politiky, s integrovanou evropskou administrativou (European Common Administration - ECA). V oblasti mezivládní politiky patří přirozeně právo iniciativy národním vládám a parlamentům. Možnost přesunout politiku z jedné úrovně odpovědnosti do druhé (společné nebo mezivládní) patří samotné Evropské vládě.

Přidaná hodnota: Zjednodušení, Delegování, Posílení rozhodovacích procesů

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2009

 

 

 1. Posílit legitimitu a tím operační efektivitu a politickou kontrolu administrativního systému společenství:

Evropská administrativa musí být jako každá jiná efektivní v poskytování služeb veřejnosti a odpovědná při provádění politických rozhodnutí. Musí být respektována Evropskou vládou a organizována v souladu s rozhodnutími dvou klíčových administrativních orgánů: první integrovaný je složený z částí odpovědných za společnou politiku a nazvaný Common European Administration (CEA – Společná evropská administrativa);  druhý je pro mezivládní otázky a nese název  Council of European Ministers (CEM – Rada evropských ministrů).  Integrovaný orgán  CEA by měl být vytvořen z částí Komise a zaměřen na podstatné věci v souladu s původním posláním coby inovativní administrativa. Institut komisařů bude zrušen, zatímco Generální tajemník ECA řídí Generální ředitele (pro obchod, vnitřní trh, hospodářskou soutěž, zemědělskou politiku a rybolov, pro bezpečnost a boj proti mezinárodnímu zločinu, imigrační, pro vztahy s okolními sousedy; a pro makro-ekonomickou a rozpočtovou politiku zemí Eurolandu). Zbývající funkce nynější Komise jsou převedeny na mezivládní odbor (CEM), svěřeny autonomním agenturám nebo zrušeny. Evropský soudní dvůr se stane jediným strážcem smluv.

Přidaná hodnota: Posílení demokratické kontroly nad evropskými institucemi, Soustředění exekutivy společenství na její hlavní kompetence, Implementace subsidiarity

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2009

 

 

 1. Zefektivnit vystupování EU ve světě při současném zachování různorodosti a bohatství bilaterálních vztahů členských států:  Existence společné politiky s výlučnou pravomocí Evropské vlády a Evropského parlamentu vyžaduje pověření jedné politické osobnosti výkonem určených záležitostí  (Ministr vnějších vztahů společenství-Minister of Common External Relations Communes, MCERC) a integraci do jednotlivých administrativ relevantních kompetencí (obchod, zemědělství, hospodářská soutěž, rozvoj, …) (Společná evropská velvyslanectví).  Bude vybrán prezidentem evropské vlády z řad úřadujících národních ministrů  (musí být jiné státní příslušnosti než prezident). Bude koordinovat vyslání sil rychlého nasazení s ministry obrany EU. Veškeré ostatní oblasti zahraniční politiky jsou přirozeně ponechány v rukou členských států a jejich diplomatických sborů.

Přidaná hodnota: Důslednost vnitřních a vnějších akcí EU, Zajištění soudržnosti mezi prezidentem evropské vlády a ministrem společných vnějších vztahů, Posílení obrazu a váhy EU ve světě 

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2009

 

 

 1. Projevit starostlivost a zvláštní pozornost k nejbližším sousedům EU – zaktivizovat Radu Evropy coby klíčového aktéra „Evropského sousedství“:

V nejbližším sousedství jsou od Ruska po Maroko velmi rozdílné typy zemí. Všechny ale mají společný jmenovatel, jsouce historickými privilegovanými partnery Evropské unie bez naléhavé nutnosti připojit se v nejbližších desetiletích. Je tudíž podstatné garantovat jim Statut privilegovaných sousedů (Status of Privileged Neighbours - SPN) umožňující přístup k množině preferenčních dohod ve všech oblastech bez nutnosti aplikovat logiku očekávaného přidružení.  K uskutečnění této preferenční politiky na mezivládní úrovni je třeba zaktivizovat Radu Evropy, zejména ve sféře etiky, kultury, vědy, vzdělání .. Musí se stát institucí, která stimuluje sdílení společných evropských hodnot v sousedství Evropy. Část fondů, které se uvolní po zrušení zbytečných Generálních ředitelství Komise, může být využita Radou Evropy.

Přidaná hodnota: Vymanění se z pekelné spirály rozšiřování, Posílení geopolitického okolí EU, Propojení EU se sousedy udržitelným způsobem

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2009

 

 

 1. Výcvik a řízení žen a mužů, kteří dělají rutinní práci pro Evropu:

Nejlepší záměry jdou vniveč, pokud chybějí nezbytní lidé. Platí to pro politiky i úředníky. Pokud se týká úředníků – je nutné vyhnout se byrokratizaci systému, a proto je potřeba omezit kariéru na maximálně deset let v jedné a téže instituci společenství a zjednodušit přechod mezi různými administrativami národními,  společenství a soukromého sektoru; stanovit požadavek ovládání nejméně tří jazyků. Pro politiky by měl být požadavek znalosti alespoň jednoho cizího jazyka, aby byli přijati za kandidáty do Evropského parlamentu.

Přidaná hodnota: Zajistit kompetentnost a dynamiku, Překonat propast mezi evropskou administrativou a evropskou společností, Vytvořit skutečně evropskou veřejnou službu 

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2009

 

 

 1. Vyhnout se Babylonu, a přesto zachovat jazykovou pestrost:

Jazyková různorodost je nepostradatelná pro legitimitu procesu konstrukce Evropy. Určitá racionalizace je ovšem nutná spíš se zřetelem na finance než na efektivitu. Složitost a rostoucí náklady na překladatelský systém jinak způsobí kolaps a odmítavou reakci.

Je proto nutné přijmout systém několika vrstev: Dva pracovní jazyky pro neformální administrativní schůzky (angličtina- francouzština), pět jazyků pro oficiální práci (angličtina-francouzština-němčina-španělština-polština), všechny ostatní jazyky pro komunikaci a veřejná jednání (e.g.: plenární zasedání Parlamentu). Analogický proces by měl proběhnout v případě pracovních dokumentů a oficiálních textů. Paralelně by měl odstartovat ohromný evropský výzkumný program propagující automatický překlad; jazykové kurzy musí být dostupné ve všech národních a regionálních parlamentech.

Přidaná hodnota: Zachování jazykové pestrosti a současně dobré operativity, Zajištění demokratického přístupu k jednání a informacím 

Přijetí: 2004/2005 – Implementace: 2006

 

 

12.     Odsunout reálné rozšíření na roky 2006/2007 k zajištění úspěšnosti Evropské unie:

Úspěch rozšířené Evropské unie je reálnou historickou výzvou: Nynější rozšíření je pouhým krokem na této cestě. Evropská unie nevyužila 90. léta, aby se připravila na rozšíření; kandidátské země  se připravovaly primárně k plnění formálních kritérií a zahájení ekonomických reforem. Nikdo není skutečně připraven pro úspěšné rozšíření v období let 2002-2004. Prahnutím po „oficiálním“ datu riskujeme kompromisy v historickém projektu, zatímco 2-3leté zdržení umožní plný úspěch EU tím, že bude strukturálně a politicky připravena k přijetí nových členů, a že kandidátské státy budou sociálně a politicky připraveny učinit tento historický krok. Kodaňský summit musí stanovit reálný politický kalendář rozšíření, přesvědčit hlavy států a vlád EU a také kandidátských zemí před jejich veřejným míněním. To je zatím vzdálené dnešní situaci v EU co se týká oficiálního kalendáře. 

Rozšíření musí být doprovázeno významnou komunikační kampaní o užitečnosti rozšíření pro EU s následným referendem.    

Přidaná hodnota: Dosažení demokratické jednoty kontinentu k roku 2010, Vyhnutí se odmítavé reakce a populismu z obou stran, Demokratizace zapojením veřejného mínění 

Přijetí: 2002 – Implementace: 2006

 

 

 1. Sjednotit  bezpečnostní politiku a boj s mezinárodním zločinem:

Vnitřní trh bez hranic, Euro, rozšíření, terorismus, Internet - to vše nutí Evropskou unii řídit efektivněji boj proti mezinárodnímu zločinu, který je stále více profesionální. Zájmy Unie musí být chráněny stejně jako zájmy jejích občanů. Vytvoření integrované celní sítě, evropského žalobce  podporovaného Evropskou kriminální policií (propojenou s národními policejními silami) a k tomuto účelu určená síť  evropských úředníků umožní  EU čelit tomuto rostoucímu nebezpečí.

Přidaná hodnota: Vybudování vnitřní a vnější důvěryhodnosti EU, Využití „dimenzionálního faktoru“, Omezení strachu spojeného s rozšířením

Přijetí: 2002/2004 – Implementace: 2006

 

 

 1. Přijmout společný rámec imigrační politiky, která by měla být implementována na národní úrovni:

Pro Evropskou unii je imigrace nevyhnutelný, nutný a užitečný fenomén, který ale musí být zvládnut na dvou úrovních: kontrola migračních toků, aby se nanejvýš omezilo ilegální přistěhovalectví;  kontrola imigračního procesu přistěhovalců, aby se zajistilo, že se jejich děti budou cítit jako plnohodnotní Evropané.   Pokud se týká pohybu, EU musí zajistit plnou ochranu hranic (společné clo, společná pravidla…) stejně jako dobrého sousedství, obchodu a rozvoje (zvýšená efektivní pomoc zaměřená na specifické problémy, sankce vůči nespolupracujícím státům); co se týká integrace, její odmítnutí emigrantem se musí stát synonymem pro návrat do jeho země původu, zatímco veřejná správa (většinou národní, ale ve společném strategickém rámci) musí zajistit, aby integrace byla efektivní a zbavena jakékoliv formy rasové či náboženské diskriminace.  

Přidaná hodnota: Posílení všech Evropanů pro jednu z nejdůležitějších výzev nadcházejících desetiletí, Upevnění důvěry v naše společné hodnoty a jejich budoucnost, Propojení EU se svými sousedy, Zajištění dynamiky EU

Přijetí: 2002/2004 – Implementace: 2005

 

 

 

 

 

 

Komentáře k článku


Archiv rubriky

Březen - měsíc Internetu

Mediální partneři

Odborný partner

 
Konference Junior Internet


 
Konference INSPO 2003

 
MEZINÁRODNÍ PROJEKTY